Aktueel


 

Jaarverslag  COSBO Almelo 2017 door de voorzitter.

 

Maandelijks komt het DB en het AB bij elkaar. Met uitzondering van de maand augustus

Het DB en het AB heeft met december erbij dan 11 keer vergadert. Tijdens de DB overleg hebben we gesproken met Heleen Moolhuizen van de zorginstelling Thuisgenoten (heeft gevraagd of wij haar huishoudelijke hulpen eens wilden informeren  over de COSBO) en we hebben een gesprek gehad met de nieuwe secretaris van de Seniorenraad, Martin Bergevoet.

Tijdens het  AB hebben we wethouder Christien van Wijk op bezoek gehad en totaal 5x extra vergadert over de conferentie samen tegen eenzaamheid en H.H. Reglement.

 

 

 COSBO

-          bestuur heeft een brief gestuurd naar de politieke partijen over deelname ouderen aan de Almelose samenleving en daarna nog een reminder met erg weinig respons.

-          Er is apart een H.H. reglement en opgesteld en tijdens een AB vergadering is deze vastgesteld en er is een vrijwilligersovereenkomst opgesteld (we hebben als koepels van AS afgesproken dat we al onze vrijwilligers een overeenkomst laten tekenen en voor degenen die bij de mensen op huisbezoek gaan een VOG verklaring omtrent gedrag zullen aanvragen (tijdens de pauze deelt Miny de vrijwilligersovereenkomsten uit in tweevoud. Graag wil zij er één ingevuld en ondertekend van u terug hebben.)

-           heeft meegedaan aan Almelo doet mee en een middag bij Bolletje georganiseerd

-          Deelname infomarkt nieuwe bewoners

-          Infomarkt voor Senioren (voor Lucy de allerlaatste keer dat ze erbij was betrokken, krijgt nog bloemen en n bon)

-          Nog niet zo lang geleden is de conferentie “samen tegen eenzaamheid “geweest. Deze conferentie heeft de COSBO georganiseerd. Dit krijgt een vervolg. Volgende week hebben we daar een gesprek over met de wethouder en de week erna de eerste bijeenkomst van een aantal organisaties die een werkgroep hebben gevormd.

-          In overleg met het filmhuis een vaste filmmiddag voor Senioren georganiseerd, wat echt een succes is.

-          heeft deelgenomen aan gesprekken met het bureau HHM over de toekomstvisie van Almelo Sociaal.

-           Het bestuur heeft samen met de Seniorenraad geluncht en zelf aan teambuilding gedaan  (etentje)

-          Ans Ardesch heeft aangegeven eind dit jaar te stoppen met het notuleren vd COSBO vergaderingen. Jammer , maar we hebben er begrip voor. Ans dank voor alle notulen die je hebt gemaakt. Het was door onze wijze van vergaderen niet altijd gemakkelijk om iets duidelijk op papier te krijgen. (Ans bloemetje en bon)

-           

 

Afgelopen jaar heb ik alle subgroepen bezocht en de bonden tijdens hun ledenvergadering bezocht op de PCOB na, die de ledenvergadering net in mijn vakantie hield.

 

Namens de COSBO

Daarnaast heb ik als voorzitter het maandelijkse voorzittersoverleg van de vier aangesloten koepels bij Almelo Sociaal bezocht en het overleg om de 6 weken met het BOV  (bestuur van Almelo Sociaal) het zogenaamde COMBI overleg

Op uitnodiging van de gemeente ben ik naar het politiek beraad  over het Minimabeleid geweest, en heb enkele bijeenkomsten over toegang tot het sociale domein  door Dita Kraan in het stadhuis gevolgd.

 

Naar een aantal bijeenkomsten over de  vrijwilligersacademie van Scoop geweest en naar de opening van de nieuwe vacaturebank van Scoop Álmelovoorelkaar.

 

Op Uitnodiging van Provinciaal Overleg  Overijssel naar het symposium Activeren, Verbinden en Samenwerken  te Wierden geweest en daar een workshop geleid.

 

Aanwezig was ik bij het overleg tussen Almelo Sociaal en het KCC (klantcontactcenter) van de gemeente hét centrale punt in de organisatie met twee belangrijke taken: dienstverlening en informatievoorziening. Gesprekken met de coördinator cliënt ondersteuners “Henk Snoeier “ gezamenlijk met nieuwe cliënt ondersteuners  gevoerd en over de wijze waarop we de spreekuren zouden gaan invullen.  Waaruit is gekomen dat maandag en woensdag morgen door BGA en COSBO  spreekuren worden gehouden over zorg en welzijn.

Het laatste gesprek hebben we gevoerd met de VOA opleiders met als resultaat dat deze opleiding volgende week van start gaat met negen cliënt ondersteuners die de gehele VOA opleiding gaan volgen. Ik heb vernomen dat Theo Vleerbos in ieder geval bereid is om senioren thuis te blijven bezoeken, waar wij heel blij mee zijn. .

Vorig jaar hebben we afscheid genomen van de oude VOA groep. Ria, Jelly en Theo hebben toen aangegeven dat zij nog een jaar lang bereid waren om nieuwe VOA’s te begeleiden. Dat stopt dus aan het einde van dit jaar.

 

De COSBO wil ze hartelijk danken voor hun tomeloze inzet de afgelopen jaren. Een VOA groep die geweldig heeft gefunctioneerd en die we zullen missen.  COSBO wil ze daarvoor hartelijk bedanken door middel van een bloemetje en een boekenbon.

 

 


Conferentie Samen tegen Eenzaamheid

Binnenkort een verslag van de Conferentie


Vacatures

Het Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen (COSBO) is het overkoepelend orgaan van de drie ouderenbonden in Almelo.
De Stichting COSBO is aangesloten bij Almelo Sociaal en samen met andere vrijwilligersorganisaties, waaronder de BGA(Belangengroep Gehandicapten Almelo) de KRA (Kliënten Raad Almelo) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) adviesraad, zetten zij zich in voor mensen die in een sociaal economisch en/of maatschappelijk kwetsbare positie verkeren. Momenteel zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie

Vacature

De Katholieke Bond Ouderen (KBO) En de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)
zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, en vrijwilligers
 

Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij:

-Lid is van een ouderenbond

-Zich inzet om de belangen van senioren te behartigen

-Zowel in een  team als individueel kan functioneren

-Enige kennis heeft van de computer

-Over voldoende vrije tijd beschikt.

-Bereidt moet zijn de maandelijkse vergaderingen bij te wonenVan een vrijwilliger vragen wij:


-Te beschikken over voldoende vrije tijd

-Hand en spandiensten te willen verrichten tijdens activiteiten

-Enige kennis van de computer is gewenst doch niet vereist

-Zowel in een team als individueel kan functioneren

-Op regelmatige en onregelmatige tijden beschikbaar zijn.


Lijkt het u leuk om u in een leuk team de belangen te behartigen van senioren
meldt u zich dan aan bij een van de secretarissen van de bonden

Voor de KBO:                   Voor de PCOB:                         Voor de OVA
mw. Ria van Wijk              dhr. ferdinand Meijerink            Dhr. Henk Kloosterhof
Tel: 0546-82 81 64           tel: 0546-82 30 79                   Tel: 0546-45 15 90


De redactie van het Senioren Journaal welke maandelijks bij alle leden in de bus valt
is op zoek naar iemand die voor de advertenties zorgt.

Van hem/haar vragen wij

-Het zoeken van nieuwe potentiële adverteerders

-Contact te leggen/onderhouden met nieuwe adverteerders

-Regelmatig contact onderhouden met de redactie

-Te beschikken over voldoende vrije tijd.

Lijkt het u een leuke uitdaging, dan kunt u contact opnemen met

Dhr. Roel Dragt, Secr. Senioren Journaal
e-mail: roeldragt@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De 3 bonden hebben een gezamenlijk nieuwsblad het  "Senioren Journaal".
Hierin heeft elke bond haar eigen pagina's die worden aangevuld met actuele onderwerpen,

De redactie bestaat uit: 


Eddy Kolfoort           onafhankelijk  eindredacteur
Roel Dragt               (OVA)            secretaris
Tonnie Frazer           (KBO)            penningmeester
Miny Vogelgsang      (KBO)            redactielid
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Elke maandagmorgen wordt er bij Almelo Sociaal aan de grote straat zuid een zorgspreekuur
gehouden waar u terecht kunt met al uw vragen betreffende o.a. Huisvesting, 
mobiliteit, financiën, levensvragen, zinvolle bezigheden etc.
 
Het spreekuur vindt plaats wekelijks, van 10.00 tot 12.00 uur
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------